جدول محدوده مقادير اعداد صحيح بدون علامت

بستن پنجره

جدول تعداد بيت ها و محدوده مقادير ممکن داده های عددی صحيح بدون علامت

Storage Type
Bits
Range (low - high)
Unsigned byte80 - 255
Unsigned word160 - 65,535
Unsigned doubleword320 - 4,294,967,295
Unsigned quadword640 - 18,446,744,073,709,551,615

مقدار بالائی محدوده از فرمول (2m – 1) محاسبه می شوند که m تعداد بيت ها را نشان می دهد.

 

هاله کسمائی
تابستان 86

www.HPKClasses.ir