روش علامت مقدار
تماس درباره   صفحه اصلی
  زبان اسمبلي > نمايش داده ها > روش علامت مقدار  
 
 

نمايش اعداد صحيح - روش علامت مقدار


اولين و ساده ترين راه نمايش اعداد صحيح علامتدار روش علامت-مقدار(sign-magnitude) است.

طول نمايش به دو بخش تقسيم می شود: يک بيت (طبق قرارداد کلی سمت چپ ترين بيت) به عنوان بيت علامت کنارگذاشته می شود و بقيه بيت ها مقدار مطلق عدد را نشان می دهند.

Sign-Magnitude

مثال. نمايش دو عدد +36 و -36 به روش علامت-مقدار.

Decimal: +36
Binary: 00100100b
   = 24h
Decimal: -36
Binary: 10100100b
   = A4h


در اين روش اعداد منفی مانند اعداد مثبت نمايش داده می شوند با اين تفاوت که در بيت علامت رقم 1 را قرار می دهيم. يعنی برای منفی کردن يک عدد کافی است بيت علامت عکس می شود.

با طول نمايش 8 بيت، بزرگترين عدد قابل نمايش 01111111 يا +127 و کوچکترين عدد 11111111 يا -127 است.

به طور کلي اگر طول نمايش m باشد اعداد قابل نمايش در بازه [-(2m-1-1),2m-1-1] قرار مي گيرند


اين روش ساده است، اما دارای دو اشکال عمده است:

• دو نمايش مختلف برای مقدار صفر وجود دارد: -0 (10000000) و +0 (00000000). درحاليکه صفر نه مثبت است و نه منفی و هردو نمايش بايد يکسان عمل کنند. اين منطق محاسباتی پردازنده را پيچيده می کند.
• سخت افزار پيچيده تر برای عمليات جمع و تفريق و غيره نياز دارد و برای عمل تفريق بايد مدار جداگانه ای طراحی شود. برای مثال اگر دو عدد +36 و -36 در مقال فوق با هم جمع باينری شوند عدد -72 بدست می آيد درحاليکه عمل تفريق بايد انجام گيرد و نتيجه بايد صفر شود.


 


 


صفحه اصلی| PDF| درباره| تماس