روش مکمل يک
تماس درباره   صفحه اصلی
  زبان اسمبلي > نمايش داده ها > روش مکمل يک  
 
 

نمايش اعداد صحيح -روش مکمل يک


در نمايش مکمل يک اعداد مثبت به صورت معمول مانند يک عدد بدون علامت با بيت علامت صفر نشان داده می شوند. درحاليکه برای منفی کردن عدد از هر بيت مکمل1 گرفته می شود؛ يعنی صفر به يک و يک به صفر تبديل می شود.


مثال. نمايش مکمل 1 عدد -97 با طول نمايش 8 بيت

Decimal: -97
Binary: 01100001b
1’s Compl.: 10011110b
   = 9Eh


توجه کنيد که بيت علامت به طور خودکار با عمل مکمل گيری تغيير می کند و در نتيجه با دو بار گرفتن مکمل 1 از يک عدد مجددا انتظار می رود همان عدد اول نتيجه شود.

عمل جمع در نمايش مکمل1 مانند جمع دو عدد بدون علامت انجام می شود.

بازه اعداد قابل نمايش در اين روش نيز [-(2m-1-1),2m-1-1] است.

در اين روش دو نمايش برای عدد صفر وجود دارد (00000000) +0 ، (11111111) -0 و محاسبات با اعداد مکمل1 پيچيده است. اما برای عمل تفريق از مدار جمع می توان استفاده کرد.


 


 


صفحه اصلی| PDF| درباره| تماس