جدول محدوده مقادير اعداد صحيح علامت دار

بستن پنجره

جدول تعداد بيت ها و محدوده مقادير ممکن داده های عددی صحيح علامت دار به روش مکمل2

 

Storage Type
Bits
Range (low - high)
Signed byte8-128 - +127
Signed word16-32,768 - +32,767
Signed doubleword32-2,147,483,648 - +2,147,483,647
Signed quadword64-9,223,372,036,854,775,808 -
+9,223,372,036,854,775,807

محدوده قابل نمايش از فرمول [-(2m-1) – 2m-1-1] محاسبه می شوند که m تعداد بيت ها را نشان می دهد.

 

هاله کسمائی
تابستان 86

www.HPKClasses.ir