تست زبان اسمبلي
تماس درباره   صفحه اصلی
  زبان اسمبلي > تست  
 
 

تست اسمبلي


عدد FFCE به فرم مکمل دو نمايش داده شده است معادل مبنای 10 آن کدام است؟


65486
-65486
50
-50 
صفحه اصلی| درباره| تماس