تماس درباره   صفحه اصلی
  پايگاه داده > تمرين  
 
 

تست مفاهيم پايگاه داده


کدام گزينه از مزايای يک سيستم پايگاه داده نيست؟


1. کاهش افزونگی
2. سازگاری
3. پيچيدگی
4. محدوديت های امنيتی 
صفحه اصلی| درباره| تماس