تماس درباره   صفحه اصلی
  پايگاه داده > تست  
 
 

تست سيستم مديريت پايگاه داده


کداميک از مشکلات زير ممکن است به دليل استفاده از قفل توسط تراکنش رخ بدهد؟


1. رونويسی اطلاعات
2. از بين رفتن اطلاعات
3. بن بست
4. از بين رفتن جامعيت 
صفحه اصلی| درباره| تماس