تماس درباره   صفحه اصلی
  پايگاه داده > تست  
 
 

تست مدل داده


کدام گزينه نادرست است؟


1. از ديد کاربر ساختار سلسله مراتبی نسبت به ساختار شبکه دارای وضوح بيشتری است.
2. در مدل شبکه هر فرزند می تواند بيش از يک پدر داشته باشد.
3. عمليات بازيابی در مدل شبکه از مدل سلسله مراتبی ساده تر است.
4. برای ارتباطات يک به چند يکسويه بين انواع موجوديت ها مدل سلسله مراتبی مناسب تر است. 
صفحه اصلی| درباره| تماس