بستن پنجره

نوع های داده در زبان های برنامه نويسی C و Pascal

Data Type
Pascal
C
Character 8 Bit char char
Signed Integer 8 Bit shortint short int
Signed Integer 16 Bit integer int
Signed Integer 32 Bit longint long
Unsigned Integer 8 Bit byte unsigned short int
Signed Integer 16 Bit word unsigned int
Single Precision 32 Bit single float
Double Precision 64 Bit double double
Extended Precision 80 Bit extended long double

 

هاله کسمائي
تابستان 86

www.HPKClasses.ir