Web Programming C++ SQL Server پایگاه داده اسمبلی   صفحه اصلی
  ساختمان داده > الگوریتم های جستجو  
 
 

الگوریتم های جستجو


یک الگور‍یتم جستجو به طور کلی الگوریتمی است که درون یک مجموعه از داده ها که توسط یک نوع ساختمان داده ذخیره شده اند مکان یک مقدار داده شده به عنوان آرگومان جستجو را درون ساختمان داده مشخص می کند، یا تعیین می کند در مجموعه وجود دارد یا خیر.

جستجوی خطی

جستجوی دودوئی


جستجوی خطی

جستجوی خطی (linear search) یا جستجوی ترتیبی (sequential search) کلیه عناصر درون یک لیست را یکی یکی بررسی می کند تا آرگومان جستجو پیدا شود.

شبه کد زیر روش جسجوی خطی را نشان می دهد. مقدار x درون آرایه A با n عنصر جستجو می شود و موقعیت آنرا بر می گرداند. اگر در آرایه وجود نداشته باشد صفر برگردانده می شود.

i:=0;
for i:=1 to n do
  if A[i] = x then
    break
  end if
end for
Return i

اگر تعداد عناصر مجموعه n باشد، زمان جستجو O(n) است. بهترین حالت زمانی اتفاق می افتد که آرگومان جستجو برابر با اولین عنصر لیست باشد که با یک مقایسه پیدا می شود. بدترین حالت وقتی است که داده درون لیست وجود ندارد یا در انتهای لیست واقع شده است که n مقایسه مورد نیاز است.

اگر تعداد عناصر کم باشد جستجوی خطی به دلیل سادگی از الگوریتم های پیچیده دیگر مناسب تر است. برای لیست های نامرتب اغلب جستجوی خطی اولین انتخاب است. کارائی الگوریتم روی یک لیست مرتب بالا می رود. در این حالت به جای رسیدن به انتهای لیست، جستجو با رسیدن به اولین عنصری که بزرگتر(یا کوچکتر) از آرگومان جستجو است خاتمه پیدا می کند.


جستجوی دودوئی

الگوریتم جستجوی دودوئی (binary search algorithm) روشی برای جستجوی یک مقدار درون یک لیست مرتب است. عنصر وسط لیست انتخاب شده و با آرگومان جستجو مقایسه می شود تا تعیین شود از آن بزگتر، کوچکتر یا مساوی است. اگر آرگومان از عنصر انتخاب شده بزرگتر باشد جستجو در نیمه پایینی و اگر کوچکتر باشد در نیمه بالائی لیست ادامه پیدا می کند.

کد بازگشتی جستجوی دودوئی به صورت زیر است:

int BinarySearch(int A, int value, int low, int high) {
  if (high < low)
    return -1    // not found
  mid = (low + high) / 2
  if (A[mid] > value)
    return BinarySearch(A, value, low, mid-1)
  else if (A[mid] < value)
    return BinarySearch(A, value, mid+1, high)
  else
    return mid    // found
}

زمان جستجو O(log n) است که زمان بهتری نسبت به جستجوی خطی است. اگر آرگومان جستجو برابر با عنصر وسط لیست باشد با یک مقایسه پیدا می شود که بهترین حالت است. در بدترین حالت به ⌊log2 n ⌋ + 1 مقایسه نیاز است.

جستجوی دودوئی مثالی از یک الگوریتم تقسیم و غلبه است.


دانلود PDF این درس


 


 


صفحه اصلی| درباره| تماس