تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تمرين  
 
 

تمرين الگوريتم


1. الگوريتم پيدا کردن ماکزيمم در يک ليست نامرتب با n عنصر را نوشته شرايطی که الگوريتم بهترين و بدترين رفتار را نشان می دهد پيدا کنيد.

2. الگوريتم جستجوی باينری روی يک ليست مرتب را بنويسيد.

3. الگوريتمی بنويسيد که مقدار ab را محاسبه نمايد. پيچيدگی زمانی الگوريتم را بدست آوريد.

4. پيچيدگی زمانی الگوريتم مرتب سازی انتخابی را بدست آوريد.

5. مرتبه اجرائی الگوريتم زير را بدست آوريد.

result := 0
for (i := 0 to 100)
   for (j = 0 to n)
     result:=result +1

  
صفحه اصلی| درباره| تماس