تمرين آرايه
تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تمرين  
 
 

تمرين آرايه


1. برنامه ای بنويسيد كه يك عدد را در يك آرايه مرتب به نحوی درج کند كه ترتيب آرايه حفظ شود. آخرين عنصر از آرايه حذف مي شود.

2. برنامه ای بنويسيد كه اطلاعات مربوط به يك جدول 5×10 را دريافت كرده تعيين كند كه آيا هيچ دو سطری برابر هستند يا خير.

3. برنامه ای برای جمع دو ماتريس خلوت بنويسيد. ماتريس های به روش point access method ذخيره شده اند.

4. برنامه ای بنويسيد که بيشترين و کمترين مقدار را در يک آرايه دوبعدی پيدا کند.

5. برنامه ای که دو آرايه مرتب را با هم ادغام کرده در آرايه ديگری ذخيره کند.

  
صفحه اصلی| درباره| تماس