تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تمرين  
 
 

تمرين ليست پيوندی


1. تابعي بنويسيد که يک گره را از انتهای يک ليست پيوندی يک طرفه حذف کند.

2. تابعي بنويسيد که يک گره را از انتهای يک ليست پيوندی دوطرفه حذف کند.

3. فرض کنيد آدرس يک گره از ليست پيوندی يک طرفه در متغير Current موجود باشد. تابعی بنويسيد گره جديدی را بعد از گره Current درج کند. گره Current می تواند هرجای ليست باشد(ابتدا، انتها يا ميان ليست).

4. تابعی برای مرتب کردن يک ليست پيوندی دو طرفه بنويسيد.

5. ليست پيوندی يک طرفه زير را درنظر بگيريد:
c -> a -> f -> r -> q
تابعی بنويسيد که کليه اشاره گرها را به صورت زير عکس کند.
c <- a <- f <- r <- q

6. برنامه ای بنويسيد که يک رشته کاراکتری را در يک ليست پيوندی نمايش دهد به نحوی که هر کاراکتر از رشته در يک گره ليست ذخيره شود.
برای مثال رشته "Rose" به صورت زير در ليست ذخيره می شود.

String Linked list

توابعی برای انجام عمليات زير پياده سازی کنيد:
• درج يک کاراکتر در مکان i ام ليست
• حذف يک کاراکتر از مکان i ام ليست
• پيدا کردن يک کلمه درون ليست
• تبديل ليست پيوندی به يک رشته

  
صفحه اصلی| درباره| تماس