تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تمرين  
 
 

تمرين ارزيابی عبارات


1. برنامه برای تبديل يک عبارت ميانوندی به پسوندی بنويسيد. عبارت ميانوندی به صورت يک رشته کاراکتری از ورودی دريافت شود.

2. برنامه ای برای محاسبه يک عبارت پسوندی بنويسيد. عبارت پسوندی به صورت يک رشته کاراکتری از ورودی دريافت شود. عملگرها شامل ارقام 0-9 و عملگرها شامل +، -، *، / و ^ باشند.

3. الگوريتمی برای تبديل يک عبارت پسوندی به عبارت میانوندی بنويسيد.

4. الگوريتمی برای ارزيابی يک عبارت پيشوندی بنويسيد.

  
صفحه اصلی| درباره| تماس