تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تمرين  
 
 

تمرين بازگشتي


1. تابع بازگشتی برای محاسبه توان بنويسيد.

2. تابع بازگشتی برای محاسبه باقيمانده صحيح دو عدد بنويسيد.

3. تابع بازگشتی بنويسيد که معکوس يک رشته را بدست بياورد.

4. تابع غيربازگشتی سری فيبوناچی را بنويسيد.

5. مقدار تابع اکرمن را برای Ackerman(1,2) بدست آوريد.

6. تابع زير به ازای zzz(35) چه مقداری را برمیگرداند؟

int zzz(int n)
{
if (n < 9) return 1;
return n + zzz(n/2);
}

  
صفحه اصلی| درباره| تماس