تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست ارزيابي الگوريتم


مرتبه اجراي الگوريتم زير چيست؟

for (j:=1 to m )
   for (i:=1 to j do )
      x:=x+1;


1. O(m)
2. O(m2)
3. O(log m)
4. O(m3) 
صفحه اصلی| درباره| تماس