تست آرايه
تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست آرايه


آرايه دوبعدی زير در آدرس 3000 به بعد حافظه قرار دارد ، آدرس عنصر List[2,8] به روش ستونی كدام است ؟

List : Array [-3..4,5..20] of real;


3114
3240
3174
3258 
صفحه اصلی| درباره| تماس