تست پشته
تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست پشته


ليستي كه در آن آخرين عنصر وارده اولين عنصر حذف شده می باشد چه نام دارد؟


1. ليست پيوندی حلقوی
2. درخت دودويی
3. صف
4. پشته 
صفحه اصلی| درباره| تماس