تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست ارزيابی عبارات


معادل پسوندی عبارت ميانوندی (A/B^C)*D+E كدام است ؟


1. AB^C/DE*
2. ABC/^DE*+
3. ABC^/D*E+
4. AB/C^DE*+ 
صفحه اصلی| درباره| تماس