تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست بازگشتی


با توجه به تابع زير مقدار f(3,4) کدام است؟

function f(m, n:Integer):Integer;
Begin
  if (m=1) or(n=0) then f:=n
  else f:= f(m-1,n)+f(m-1,n-2);
end;


8
2
23
14 
صفحه اصلی| درباره| تماس