بستن پنجره

کاراکترهای خاص

مجموعه ISO-8859-1 شامل مجموعه ای از کاراکترهای پيش فرض در اکثر مرورگرها می باشد. 128 کاراکتر ابتدای آن مشابه مجموعه کاراکترهای ACSII (ارقام 0-9، حروف انگليسی بزرگ و کوچک و برخی کاراکترهای خاص) است.

کاراکترهای رزرو

بعضی کاراکترها در HTML و XHTML رزرو هستند مانند علامت بزرگتر (<) يا علامت کوچکتر(>) که نمی توان درون متن از آنها استفاده کرد زيرا مرورگر آنها را با نشانه تگ اشتباه می گيرد. برای استقاده از اين کاراکترها پردازشگرهای وب از پنج کاراکتر خاص که در جدول زير ذکر شده است پشتيبانی می کنند.

دقت کنيد اسامی کاراکترهای خاص حساس به متن هستند.

شرح نام کاراکتر کد کاراکتر کاراکتر
quotation mark &quot; &#34; "
(does not work in IE)apostrophe &apos; &#39; '
ampersand &amp; &#38; &
less-than &lt; &#60; <
greater-than &gt; &#62; >

نمادها

شرح نام کاراکتر کد کاراکتر کاراکتر
non-breaking space &nbsp; &#160;  
inverted exclamation mark &iexcl; &#161; ¡
cent &cent; &#162; ¢
pound &pound; &#163; £
currency &curren; &#164; ¤
yen &yen; &#165; ¥
broken vertical bar &brvbar; &#166; ¦
section &sect; &#167; §
spacing diaeresis &uml; &#168; ¨
copyright &copy; &#169; ©
feminine ordinal indicator &ordf; &#170; ª
angle quotation mark (left) &laquo; &#171; «
negation &not; &#172; ¬
soft hyphen &shy; &#173; ­
registered trademark &reg; &#174; ®
spacing macron &macr; &#175; ¯
degree &deg; &#176; °
plus-or-minus &plusmn; &#177; ±
superscript 2 &sup2; &#178; ²
superscript 3 &sup3; &#179; ³
spacing acute &acute; &#180; ´
micro &micro; &#181; µ
paragraph &para; &#182;
middle dot &middot; &#183; ·
spacing cedilla &cedil; &#184; ¸
superscript 1 &sup1; &#185; ¹
masculine ordinal indicator &ordm; &#186; º
angle quotation mark (right) &raquo; &#187; »
fraction 1/4 &frac14; &#188; ¼
fraction 1/2 &frac12; &#189; ½
fraction 3/4 &frac34; &#190; ¾
inverted question mark &iquest; &#191; ¿
multiplication &times; &#215; ×
division &divide; &#247; ÷

کاراکترها

شرح نام کاراکتر کد کاراکتر کاراکتر
capital a, grave accent &Agrave; &#192; À
capital a, acute accent &Aacute; &#193; Á
capital a, circumflex accent &Acirc; &#194; Â
capital a, tilde &Atilde; &#195; Ã
capital a, umlaut mark &Auml; &#196; Ä
capital a, ring &Aring; &#197; Å
capital ae &AElig; &#198; Æ
capital c, cedilla &Ccedil; &#199; Ç
capital e, grave accent &Egrave; &#200; È
&Eacute; &#201; É
capital e, circumflex accent &Ecirc; &#202; Ê
capital e, umlaut mark &Euml; &#203; Ë
capital i, grave accent &Igrave; &#204; Ì
capital i, acute accent &Iacute; &#205; Í
capital i, circumflex accent &Icirc; &#206; Î
capital i, umlaut mark &Iuml; &#207; Ï
capital eth, Icelandic &ETH; &#208; Ð
capital n, tilde &Ntilde; &#209; Ñ
capital o, grave accent &Ograve; &#210; Ò
capital o, acute accent &Oacute; &#211; Ó
capital o, circumflex accent &Ocirc; &#212; Ô
capital o, tilde &Otilde; &#213; Õ
capital o, umlaut mark &Ouml; &#214; Ö
capital o, slash &Oslash; &#216; Ø
capital u, grave accent &Ugrave; &#217; Ù
capital u, acute accent &Uacute; &#218; Ú
capital u, circumflex accent &Ucirc; &#219; Û
capital u, umlaut mark &Uuml; &#220; Ü
capital y, acute accent &Yacute; &#221; Ý
capital THORN, Icelandic &THORN; &#222; Þ
small sharp s, German &szling; &#223; ß
small a, grave accent &agrave; &#224; à
small a, acute accent &aacute; &#225; á
small a, circumflex accent &acirc; &#226; â
small a, tilde &atilde; &#227; ã
small a, umlaut mark &auml; &#228; ä
small a, ring &aring; &#229; å
small ae &aelig; &#230; æ
small c, cedilla &ccedil; &#231; ç
small e, grave accent &cgrave; &#232; è
small e, acute accent &eacute; &#233; é
small e, circumflex accent &ecirc; &#234; ê
small e, umlaut mark &euml; &#235; ë
small i, grave accent &igrave; &#236; ì
small i, acute accent &iacute; &237#; í
small i, circumflex accent &icirc; &#238; î
small i, umlaut mark &iuml; &#239; ï
small eth, Icelandic &eth; &#240; ð
small n, tilde &ntilde; &#241; ñ
small o, grave accent &ograve; &#242; ò
small o, acute accent &oacute; &#243; ó
small o, circumflex accent &ocirc; &#244; ô
small o, tilde &otilde; &#245; õ
small o, umlaut mark &ouml; &#246; ö
small o, slash &oslash; &#248; ø
small u, grave accent &ugrave; &#249; ù
small u, acute accent &uacute; &#250; ú
small u, circumflex accent &ucirc; &#251; û
small u, umlaut mark &uuml; &#252; ü
small y, acute accent &yacute; &#253; ý
small thorn, Icelandic &thorn; &#254; þ
small y, umlaut mark &; &#255; ÿ

 

هاله کسمائی
زمستان 89

www.HPKClasses.ir