تماس درباره   صفحه اصلی
  برنامه نويسی مبتنی بر وب > اينترنت > تمرين  
 
 

تمرين اينترنت


1. چه تفاوتی بين هر جفت اصطلاحات زير وجود دارد؟

• WWW , Internet
• http , https
• download, upload
• URL , IP Address

2. درباره نرم افزارهای malware و trojan ها چه می دانيد؟

3. چه پروتکل های ديگری در TCP/IP می شناسيد؟

  
صفحه اصلی| درباره| تماس