تماس درباره   صفحه اصلی
  برنامه نويسی مبتنی بر وب > اينترنت > تست  
 
 

تست اينترنت


کدام گزينه صحيح نيست؟


1. TCP يک پروتکل اتصال گرا می باشد
2. IP مبدا و مقصد را به هم متصل می کند
3. TCP کنترل جريان بايت ها را به عهده دارد
4. IP بسته های داده را به صورت مرتب دريافت می کند 
صفحه اصلی| درباره| تماس