تماس درباره   صفحه اصلی
  زبان ++C > مراجع  
 
 

مراجع


1- ديتل و ديتل. چگونه با ++C برنامه بنويسيم. ابراهيم زاده قلزم.
2- شيلد ، هربرت. برنامه نويسی با ++C. مترجمين عليرضا جباريه ، محمدرضا حيدری نژاد.ويرايش 3. انتشارات اتحاد. 1382
3- مقسمی ، حميدرضا. درس و کنکور سريع ++C. گسترش علوم پايه، 1386.
4- هوروويتس، آليس و سهنی، سرتاج. ساختمان داده ها در ++C. ترجمه حسين ابراهيم زاده قلزم. تهران سيمای دانش. 1379.

5- Deitel, P.J. & Deitel, H.M. C++ How to Program. Prentice Hall. 4rth Edition. 2004. http://www.deitel.com/Deitel/Home/tabid/53/Default.aspx
6- Oualline, Steve. Practical C Programming. 3rd Edition. O'Reilly.
7- Stroustrup, Bjarne. The C++ Programming Language: Special Edition.AT&T, 3rd Edition, 2000.

لينک های مفيد

Teach Yourself C++ in 21 Days, Second Edition
C++: A Dialog, Programming C++ with Standard Library.
C++ Reference Guide
Cplusplus


 


 


صفحه اصلی| درباره| تماس