تماس درباره   صفحه اصلی
  نمرات مبتني بر وب نويسي  
 
 

نمرات برنامه سازي پشرفته 1

836
نمره نهايي (10)پايان ترم (5)ميان ترم (3)کلاسي (2)عملي کد دانشجو رديف
    3.5    8818 1
    1.5    8819 2
    1.25    8820 3
    2.75    8823 4
    1   8998 5
    0.75   9000 6
    3.25   9116 7
    3   9117 8
    2.5   9118 9
    2.25   9119 10
    2   9120 11
    2.75   9121 12
    2.75   9123 13
    2.25   9124 14
    1.75   9125 15
    3.5   9126 16
    3.25   9127 17
    3   9128 18
    3.5   9129 19
    3.25   9130 20
    3.5   9131 21
   1.75     9191 22
   2     9192 23
   2.5     9193 24
    3.5    9195 25
    3    9196 26
    2.25    9197 27
    1.75    9198 28
    1.5    9199 29
    2.5    9200 30
    3.25    9201 3
    غ    9202 32
    2    9203 33
    2.25    9204 34
    2.25    9205 35
    1.75    9206 36
    1.25    9207 37
   1.25     9354 38
    0.75    9356 39
    2.25   9364 40 
صفحه اصلی| درباره| تماس