تماس درباره   صفحه اصلی
  نمرات مبتني بر وب نويسي  
 
 

نمرات مباني اينترنت

نمره نهايي کلاسي، تحقيق، سايت (10)امتحان ئوري کد دانشجو رديف
16 9 7 9191 1
17 11.5 5.5 9192 2
16.5 10 6.5 9193 3
18.5 10.5 8 9195 4
10  4 6 9196 5
 10 4.5 5.5 9197 6
 14 5 9 9198 7
 17 10 7 9199 8
 16 9.5 6.5 9200 9
 20 10 9.5 9201 10
 13 6.5 6.5 9202 11
 19.5 11 8.5 9203 12
 18.5 11 7.5 9204 13
13  5.5 7.5 9205 14
 16 9 7 9206 15
10  4.5 5.5 9207 16
12 5.5 6.5 9354 17 
صفحه اصلی| درباره| تماس