تماس درباره   صفحه اصلی
  نمرات مبتني بر وب نويسي  
 
 

نمرات مبتني بر وب


836
نمره نهايي نمره کل (5)پايان ترم (5)کلاسي (5)ASP (5)HTML کد دانشجو رديف
     373551
     4.582712
     481363
     393594
     3.584165
     3.584936
     غ80897
     381238
     383619
     4.5819810
     3806611
     3.5827712
     3.5855213
     3.5817214
     2.5821715
     غ811016
     2.5849917
     3.5848518
     3936019 
صفحه اصلی| درباره| تماس